Chỉ số chất lượng không khí

55

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 03:38 | 23/01/202004:34 | 23/01/2020

25 °C

79 %

100096 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

55

PM2.5

3

PM10

4

O3

17

NO2

29

26.884489 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

78.811844 %

PM2.5

23.837650 µm/m³

PM10

43.194168 µm/m³

100098.695313 PA

O3

0.015762 ppm

NO2

0.031525 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo