Chỉ số chất lượng không khí

33

Tốt

Chất lượng không khí tốt

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 08:04 | 23/01/201908:45 | 23/01/2019

24 °C

82 %

101076 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

33

SO2

29

PM2.5

11

PM10

13

O3

30

NO2

33

25.950001 °C

CO

8.502344 ppm

SO2

0.028925 ppm

89.977539 %

PM2.5

26.250235 µm/m³

PM10

36.044212 µm/m³

101142.851563 PA

O3

0.029611 ppm

NO2

0.077506 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo