Chỉ số chất lượng không khí

56

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 02:23 | 25/08/202002:50 | 25/08/2020

24 °C

80 %

100094 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

56

PM2.5

1

PM10

1

O3

17

NO2

30

24.762377 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

80.152367 %

PM2.5

3.352449 µm/m³

PM10

3.352488 µm/m³

100095.921875 PA

O3

0.016030 ppm

NO2

0.032061 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo