Chỉ số chất lượng không khí

42

Tốt

Chất lượng không khí tốt

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 02:53 | 27/06/201903:34 | 27/06/2019

25 °C

79 %

100567 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

42

PM2.5

4

PM10

6

O3

34

NO2

26

26.370001 °C

CO

8.000497 ppm

SO2

0.053910 ppm

79.132706 %

PM2.5

9.111263 µm/m³

PM10

9.637608 µm/m³

100514.882813 PA

O3

0.029906 ppm

NO2

0.087483 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo