Chỉ số chất lượng không khí

11

Tốt

Chất lượng không khí tốt

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 21:02 | 15/08/201821:50 | 15/08/2018

20 °C

84.394290 %

0 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

0

SO2

0

PM2.5

6

PM10

11

O3

0

NO2

0

20.000000 °C

CO

8.868730 ppm

SO2

0.011769 ppm

84.394290 %

PM2.5

24.811096 µm/m³

PM10

28.581150 µm/m³

0.000000 PA

O3

0.030974 ppm

NO2

0.091783 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo