Chỉ số chất lượng không khí

55

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 05:48 | 16/09/201906:13 | 16/09/2019

27 °C

78 %

100099 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

55

PM2.5

2

PM10

3

O3

16

NO2

29

27.782179 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

78.258171 %

PM2.5

10.995591 µm/m³

PM10

11.413534 µm/m³

100100.039063 PA

O3

0.015652 ppm

NO2

0.031303 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo