Chỉ số chất lượng không khí

54

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 09:42 | 15/12/201910:36 | 15/12/2019

30 °C

76 %

100104 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

54

PM2.5

6

PM10

8

O3

16

NO2

27

31.666666 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

75.949371 %

PM2.5

14.292919 µm/m³

PM10

19.865892 µm/m³

100105.617188 PA

O3

0.015190 ppm

NO2

0.030380 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo