Chỉ số chất lượng không khí

54

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 11:38 | 29/02/202011:47 | 29/02/2020

32 °C

75 %

100107 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

29

SO2

54

PM2.5

5

PM10

16

O3

15

NO2

27

33.795380 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

74.740997 %

PM2.5

11.383196 µm/m³

PM10

15.644474 µm/m³

100108.539063 PA

O3

0.014948 ppm

NO2

0.029896 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo