Chỉ số chất lượng không khí

35

Tốt

Chất lượng không khí tốt

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 12:02 | 24/10/201813:03 | 24/10/2018

26 °C

88 %

101167 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

28

SO2

30

PM2.5

1

PM10

2

O3

35

NO2

28

29.120001 °C

CO

7.415685 ppm

SO2

0.059022 ppm

78.438324 %

PM2.5

2.980958 µm/m³

PM10

6.140177 µm/m³

101100.000000 PA

O3

0.028611 ppm

NO2

0.031910 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo