Chỉ số chất lượng không khí

55

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 03:50 | 18/08/201904:26 | 18/08/2019

24 °C

80 %

100095 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

55

PM2.5

3

PM10

4

O3

17

NO2

29

25.749174 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

79.523384 %

PM2.5

12.367923 µm/m³

PM10

16.313326 µm/m³

100097.273438 PA

O3

0.015905 ppm

NO2

0.031809 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo