Chỉ số chất lượng nước

42

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

Cầu Nguyễn Trung Trực, Phú Quốc, Kiên Giang
Cập nhật lần cuối: 15:25 | 29/08/201919:12 | 05/09/2019
Chỉ số nồng độ của từng thông số:

Nhiệt độ

21.13 °C

Độ đục

100

pH

93

NH4

12

DO

29

Chỉ số nồng độ của từng thông số:

Nhiệt độ

°C

Độ đục

NTU

pH

NH4

mg/l

DO

mg/l

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị WQI quy đổi

Nước sinh hoạt

Cần xử lý

Tưới tiêu

Giao thông thủy

Ô nhiễm

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị WQI quy đổi

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị WQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo