Chỉ số chất lượng nước

41

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

Cầu Nguyễn Trung Trực, Phú Quốc, Kiên Giang
Cập nhật lần cuối: 03:25 | 18/08/201903:30 | 18/08/2019
Chỉ số nồng độ của từng thông số:

Nhiệt độ

22.62 °C

Độ đục

100

pH

90

NH4

10

DO

31

Chỉ số nồng độ của từng thông số:

Nhiệt độ

22.72 °C

Độ đục

0.00 NTU

pH

6.00

NH4

7.627 mg/l

DO

2.29 mg/l

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị WQI quy đổi

Nước sinh hoạt

Cần xử lý

Tưới tiêu

Giao thông thủy

Ô nhiễm

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị WQI quy đổi

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị WQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo